A- A A+
bip tuchola szybka terapia onkologiczna ck ezamowienia


Wnoszenie skarg/wniosków 

 • Składanie skarg i wniosków jest jednym z fundamentalnych praw naszych Pacjentów;
 • O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna;
 • Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku, jeżeli działa w granicach prawa;
 •  

Wnioski/skargi można składać:

 1. Listownie na adres:

Szpital Tucholski Sp. z o. o.

ul. Nowodworskiego 14-18

89-500 Tuchola

 1. Mail-em na adres:

sekretariat@szpitaltuchola.pl

 1. Osobiście na ręce Prezesa Szpitala

( w szczególnych przypadkach wnioski/skargi może przyjmować osoba upoważniona przez Prezesa)

PREZES PRZYJMUJE SKARGI I WNIOSKI

we WTORKI w godz.:

- 9:00 – 9:30 w Izbie przyjęć dla wygody osób o ograniczonej sprawności ruchowej

- 9:30 – 11:00 w gabinecie Prezesa (budynek Administracji)

 

 • Przedmiotem skargi może być  :
  • naruszenie praw świadczeniobiorców w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych;
  • zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez pracowników Szpitala;
  • przewlekłe lub biurokratyczne załatwienie spraw;
 • Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb naszych Pacjentów;
 • Skargi i wnioski złożone bez podania imienia i nazwiska wnoszącego oraz jego adresu nie będą rozpatrywane;
 • Pacjent wnosząc skargę pisemną winien dołączyć wszelką dostępną mu dokumentację medyczną związaną ze sprawą.

Rozpatrywanie skarg/wniosków

 • Szpital prowadzi rejestr skarg i wniosków zgodnie z zasadami określonymi przez Prezesa.
 • Po zarejestrowaniu skargi/wniosku Prezes Szpitala lub upoważniona przez niego osoba (pełnomocnik) określa sposób jej rozpatrzenia oraz - w razie potrzeby - ustala osobę wstępne odpowiedzialną za rozpatrzenie skargi/wniosku
 • W przypadku skarg dotyczących świadczeń zdrowotnych osobą przygotowującą wstępne rozpoznanie wniosku jest lekarz.
  • Zgłoszone skargi i wnioski są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia lub wpłynięcia wniosku lub skargi. 

Podstawa prawna:

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Powielanie, kopiowanie , cytowanie treści i inne wykorzystanie jest prawnie zabronione!
Zezwala się na podawanie linku do naszej strony bez kopiowania treści.
Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczka). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Dowiedz się więcej TUTAJ [akceptuję - zamknij]